Výsledek hledání pro výraz
Všechny kategorie
  Menu Zavřít
  ;

  Bison Epoxy 5 minutes dvousložkové lepidlo 24 ml

  Výrobce: Z-TRADE s.r.o.
  Popis : Průzračně čiré.
  * Otevřená doba zpracování 5 minut.
  * Konečná pevnost 100 kg/cm2.
  * Odolává vodě, vlhkosti, olejům, rozpouštědlům, ředěným kyselinám a louhům.
  * Tepelná odolnost od -40°C do +100°C.
  * Manipulační pevnost po 20 minutách v závislosti na teplotě.
  * Vytvrzení po 24 hodinách.
  * Vyplňuje spáry a trhliny
  * Po zatvrdnutí jej lze přetírat.
  Stará cena: 169 Kč
  149 Kč
  i h
  dodací lhůta : Skladem na prodejně

  ROZSAH POUŽITÍ:

  Ideální pro rychlé, pevné a neviditelné opravy hrníčků, porcelánu, keramiky, skla, kůže, dřeva, dřevotřísky, kamene, betonu, kovů, termosetů, tvrdého PVC, pěnového polystyrenu, laminátů, některých umělých hmot (umakart, polyester, bakelit) aj. a to jak mezi sebou, tak i navzájem. Díky plnící schopnosti ideální pro vyplňování trhlin. Není vhodné pro lepení PP, PE, teflonu a silikonu.

  NÁVOD K POUŽITÍ:

  Pracovní teplota je +5° až +35°C. Lepené části musí být čisté, suché a odmaštěné. Odstraňte červený uzávěr mezi písty. Odlomte koncovou část hubic.Vytlačte dostatečné množství a dobře promíchávejte, dokud nezískáte stejnoměrné zabarvení. Otevřená doba zpracování je 5 minut. Lepidlo naneste jednostranně, u drsných a porézních materiálů oboustranně, oba povrchy přitlačte k sobě a zafixujte (pomocí svorek nebo pásky). Konce řádně očistěte a uzavřete (uzávěr je nutné vylomit z pístů dvoustříkačky). Skladujte v suchu a chladu.


  TECHNICKÉ VLASTNOSTI:

  - Odolnost vůči vlhkosti: dobrá
  - Teplotní odolnost: od -40°C do +100°C
  - Odolnost vůči chemikáliím: dobrá
  - Plnící schopnost: dobrá


  UPOZORNĚNÍ:

  pryskyřice:
  nebezpečí pro vodní prostředí - chronická nebezpečnost (kat.2)
  žíravost/dráždivost pro kůži (kat.2),
  vážné poškození očí/podráždění očí (kat.2),
  senzibilizace (kat.1)

  tvrdidlo:
  není klasifikováno nařízením CLP

  Bezpečnostní upozornění
  GHS02 - hořlavé látky GHS02 - hořlavé látky GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví

  Signální slovo: Nebezpečí

  Obsah nebezpečných látek

  Styren. Obsahuje maleinanhydrid, ftalanhydrid. Může vyvolat alergickou reakci.

  EUH208Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
  H226Hořlavá kapalina a páry.
  H315Dráždí kůži.
  H319Způsobuje vážné podráždění očí.
  H332Zdraví škodlivý při vdechování.
  H361dPodezření na poškození plodu v těle matky vdechováním.
  H372Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
  P101Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  P102Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P201Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
  P210Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  P235Uchovávejte v chladu.
  P260Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
  P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  P303+P361+P353PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
  P304+P340PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
  P341Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
  P501Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

  Zákazníci zde také zakoupili...

  Bison Epoxy Universal dvousložkové lepidlo 24 ml

  Popis : Vysoká konečná pevnost 170 kg/cm2.
  * Otevřená doba zpracování 90 minut.
  * Odolává vodě, vlhkosti, olejům, rozpouštědlům, ředěným kyselinám a louhům.
  * Tepelná odolnost od -20°C do +60°C.
  * Manipulační pevnost po 7 hodinách.
  * Vytvrzení po 24 hodinách.
  * Vyplňuje spáry a trhliny
  * Po zatvrdnutí jej lze přetírat.
  169 Kč 149 Kč

  Bison Epoxy Metal dvousložkové lepidlo 24 ml

  Popis : Vysoce odolné extrémím podmínkám (vysoká zátěž, vysoké síly, vibrace, (mořská) voda, chemikálie)
  * Kovové zabarvení.
  * Otevřená doba zpracování 45 minut. * Vytvrzení po 24 hodinách. * Vyplňuje spáry a trhliny
  * Po zatvrdnutí jej lze brousit, přetírat, vrtat
  219 Kč 159 Kč