Výsledek hledání pro výraz
Všechny kategorie
  Menu Zavřít
  ;

  Milit House Cleaner domácí čistič rozprašovač 500 ml

  Výrobce: Henkel
  Popis : Na všechny omyvatelné plochy v domácnosti. Vynikající na úporné mastnoty a zaschlou špínu. U citlivých (např. lakovaných) povrchů nejprve proveďte zkoušku na méně viditelném místě.
  79 Kč
  i h
  dodací lhůta : Skladem na prodejně

  Použití Milit čistící prostředek:

  Nastříkejte na znečištěnou plochu, vlhkým hadříkem rozetřete a opláchněte čistou vodou. U silně znečištěných ploch nechte několik minut působit.

  Bezpečnostní upozornění
  GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

  Signální slovo: Varování

  Obsah nebezpečných látek

  < 5% aniontové povrchově aktivní látky, < 5% neiontové povrchově aktivní látky, 5-15% fosforečnany, parfém, obsahuje: amoniak 0,13%.

  H315Dráždí kůži.
  H319Způsobuje vážné podráždění očí.
  H412Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  P273Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  P302+P352PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
  P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování.
  P501Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.