Výsledek hledání pro výraz
Všechny kategorie
  Menu Zavřít
  ;

  Prost Fast K přípravek proti žravému hmyzu na ochranu rostlin rozprašovač 250 ml

  Výrobce: TATRACHEMA
  Popis :Insekticidní přípravek určený k hubení mandelinky, mšic, housenek, dřepčíků, květopase jahodníkového a jiného savého a žravého hmyzu na zahradách. Je dodáván jako vodní mechanický sprej (nebo náhradní náplň) pro přímé použití.
  69 Kč
  i h
  dodací lhůta : Skladem na prodejně

  Bezpečnostní upozornění
  GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

  Signální slovo: Varování

  Obsah nebezpečných látek

  Deltamethrin 0,12 %

  H400Vysoce toxický pro vodní organismy.
  H410Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  P102Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P220Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/…/hořlavých materiálů.
  P262Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
  P270Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
  P273Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.