Výsledek hledání pro výraz
Všechny kategorie
  Menu Zavřít
  ;

  Fridex G 48 chladicí kapalina 1 l

  Výrobce: Důbrava
  Popis : Koncentrovaná chladicí kapalina na bázi ethylenglykolu, obsahuje vysoce účinné inhibitory koroze pro ochranu chladicího systému. Výměnná lhůta je 2 až 3 roky (podle doporučení výrobce motor. vozidla). Chladicí kapalina Fridex G 48 je mísitelná a plně identická s originální chladicí kapalinou Škoda G 11. Fridex G 48 je certifikovaný akreditovanou zkušební laboratoří 1152.1.
  139 Kč
  i h
  dodací lhůta : Skladem na prodejně

  Použití:
  Fridex G 48 je určen pro chladicí systémy spalovacích motorů, hlavně pak motorů celohliníkových. Upozornění: Plnou funkční způsobilost směsi lze zaručit jen při dodržení minimálně 33% koncentrace Fridexu G 48 v používané chladicí kapalině. FRIDEX® G 48 nepoškozuje kovové materiály. Lakované povrchy je nutné při potřísnění omýt vodou. Fridex G 48 se používá ředěný destilovanou vodou nebo kvalitní pitnou vodou na požadovaný bod tuhnutí. FRIDEX® G 48/voda = bod tuhnutí ve °C= bod varu: 1 : 2 = -18°C = 105°C 1 : 1,5 = -27°C = 108°C 1 : 1 = -38°C = 110°C Poznámka: Tolerance teplot +/-2°C

  Vzhled:
  Fridex G 48 je čirá, tmavozeleně zbarvená kapalina, bez zápachu, hořké chuti. S vodou je mísitelný v každém poměru. Fridex G 48 je směs 1,2-ethandiolu (monoethylenglykol = MEG = Ethan-1,2-diol = ethylenglykol) s organickými i anorganickými inhibitory koroze, stabilizátorem, odpěňovadlem a přísadou proti požití. Neobsahuje fosfáty, dusitany ani aminy.

  Bezpečnostní upozornění
  GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví

  Signální slovo: Varování

  Obsah nebezpečných látek

  ethylenglykol.

  P102Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P264Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
  P270Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
  P301+P310PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍSTŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
  P302PŘI STYKU S KŮŽÍ:
  P314Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  P373Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
  P501Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.