Výsledek hledání pro výraz
Všechny kategorie
  Menu Zavřít
  ;

  HG čistící prostředek pro odstranění zápachu z pračky 550 g

  Popis : Zapáchající pračka je nepříjemný problém. Naštěstí lze tomu zabránit pomocí HG čisticí prostředek pro odstranění zápachu z pračky. Tento produkt je vhodný pro čištění jakékoli pračky. Používejte ho 1x za 4 týdny pro optimální vyčištění a svěží vůni pračky.
  199 Kč
  i h
  dodací lhůta : Skladem na prodejně

  Abyste zajistili, že vaše pračka bude mít svěží vůni, postupujte při použití přípravku HG čisticí prostředek pro odstranění zápachu z pračky podle následujících kroků.

  Ujistěte se, že v pračce není žádné prádlo

  Pomocí odměrky se škálou nalijte do oddílu pro hlavní praní 110 gramů (přibližně 100 ml)přípravku na čištění pračky.

  Po použití odměrku řádně vypláchněte. Nepřidávejte žádný prací prostředek.

  Nastavte program na barevné prádlo při 60 °C, bez předpírky.

  Pračku zapněte a nechte bez přerušení proběhnout program.

  Výrobek nesmí být prodán osobě mladší 18-ti let nebo osobě, jejíž svéprávnost byla soudem omezena.

  • H272: Může zesílit požár; oxidant.
  • H302: Zdraví škodlivý při požití.
  • H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

  LÁTKA ŽÍRAVÁ, TUHÁ, J.N.(hydroxid sodný)

  Bezpečnostní upozornění
  GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

  Signální slovo: Varování

  P102Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P262Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
  P305+P351+P310PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  P308+P313PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.