Výsledek hledání pro výraz
Všechny kategorie
  Menu Zavřít
  ;

  Larrin Nano Efekt čistič koupelna 500 ml

  Výrobce: STYL
  Popis : Moderní čistič Koupelny využívající nanotechnologii. Odstraňuje usazeniny, rez a vodní kámen ze všech povrchů včetně akrylátových van a sprchových koutů. Nezanechává šmouhy, vytváří vysoký lesk. Vytváří ochranný film po prvním použití.
  89 Kč
  i h
  dodací lhůta : Skladem na prodejně

  Pravidelné používání zabraňuje usazování vodního kamene a  nečistot. Následně snadnější údržba a čištění.

  Složení:
  < 5% kationtové povrchově aktivní látky, < 5% neiontové povrchově aktivní látky, silicon dioxide, ethanol, kyselina citronová, parfum, limonene.

  Bezpečnostní upozornění
  GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

  Signální slovo: Varování

  H319Způsobuje vážné podráždění očí.
  P102Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P260Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
  P264Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
  P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  P301+P330+P331PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
  P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování.
  P313Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  P337+P313Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.