Výsledek hledání pro výraz
Všechny kategorie
  Menu Zavřít
  ;

  Q-Power Na sklokeramické desky 250 ml

  Výrobce: STYL
  Popis : Čistič vhodný na varné sklokeramické a indukční desky. Odstraňuje mastonotu a připálené nečistoty a zanechává desku čistou a lesklou.
  49 Kč
  i h
  dodací lhůta : Skladem na prodejně

  Složení:
  < 5 % aniontové povrchově aktivní látky, kationtové a neiontové povrchově aktivní látky, 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on, hydroxid sodný a draselný a  parfém.

  Bezpečnostní upozornění

  GHS05 - korozivní a žíravé látky GHS05 - korozivní a žíravé látky Signální slovo: NebezpečíStandardní věty o nebezpečnostiH314Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.Pokyny pro bezpečné zacházeníP102Uchovávejte mimo dosah dětí.P264Po manipulaci důkladně omyjte zasažené části vodou. P280Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.P301+P330+P331+P315PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.Okamžitěvyhledejte lékařskou pomoc.P303+P361+ P353PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.P305+P351+P338+P310PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.Okamžitě