Výsledek hledání pro výraz
Všechny kategorie
  Menu Zavřít
  ;

  Pattex Repair Epoxy mini dvousložkové epoxidové lepidlo 6 ml

  Popis : Dvousložkové epoxidové lepidlo bez těkavých rozpouštědel, univerzálně využitelné k lepení, opravám a fixaci téměř všech materiálů. Po vytvrzení možno přetírat, brousit, vrtat či jinak mechanicky opracovat.
  69 Kč
  i h

  Vlastnosti dvousložkové epoxidové lepidlo Pattex:

  • univerzální využití
  • vytvrzuje již do 5 minut
  • odolné proti vodě, oleji a běžným rozpouštědlům
  • při vytvrzování se nesmršťuje ani nerozpíná
  • po vytvrzení lze přetírat, brousit, vrtat či jinak mechanicky opracovat
  • ideální na sklo

  Oblasti použití:
  Pattex Repair Epoxy Mini je dvousložkové epoxidové lepidlo bez těkavých rozpouštědel, univerzálně využitelné. Určené k  lepení, opravám a fixaci téměř všech materiálů: dřevo, kov, sklo, keramika, korek, kámen, beton, mramor a většina plastů. Nedoporučuje se k lepení PP, PE, PTFE (Teflon®) a polystyrénu.

  Příprava povrchu:
  Lepené povrchy musí být suché, čisté a  zbavené mastnoty. Pokud je to možné, lepené povrchy před lepením zdrsněte.

  Zpracování:
  Odlomte špičku. Stlačením dávkujte obě složky lepidla rovnoměrně na míchací destičku a obě složky promíchejte. Poměr míchání složek A a B je 1:1. Směs obou složek naneste špachtlí na jeden z lepených povrchů. Aplikujte do 3 minut od smísení. Obě lepené plochy k sobě pevně přitiskněte.

  Nepřehlédněte:
  Ihned po použití lze odstranit zbytky lepidla pomocí etanolu či jiného univerzálního rozpouštědla. Po vytvrzení lze lepidlo odstranit pouze mechanicky. Po vytvrzení nespotřebovaného obsahu odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu. Malá množství lze přidat do domovního odpadu. Prázdné obaly předejte k recyklaci. Velká množství likvidujte odděleně. Více informací naleznete v bezpečnostním listu produktu. První pomoc: Při  kontaktu s pokožkou omyjte vodou a mýdlem, ošetřete regeneračním krémem. Při  vniknutí do očí vyplachujte pod tekoucí vodou cca 15 minut a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledejte lékaře. Při nadýchání dopravte postiženého mimo kontaminované prostředí a  poraďte se s lékařem.

  Bezpečnostní upozornění
  GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

  Signální slovo: Varování

  Obsah nebezpečných látek

  Manipulaci s tímto produktem by se měly vyhýbat osoby, které reagují alergicky na epoxidy.

  H315Dráždí kůži.
  H317Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  H319Způsobuje vážné podráždění očí.
  H411Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  P101Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  P102Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  P501Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.