Výsledek hledání pro výraz
Všechny kategorie
  Menu Zavřít
  ;

  PE-PO palivo do biokrbů 1 l

  Výrobce: Severochema
  Popis : PE-PO palivo do biokrbů je speciální palivo určené do krbů na bioethanol. Hoří přirozeným plamenem bez sazí a zápachu, při hoření vzniká pouze oxid uhličitý a voda. Líh obsažený v přípravku je vyroben z přírodních, a tedy obnovitelných zdrojů. Vhodné především pro použití v interiéru.
  119 Kč
  i h
  dodací lhůta : Skladem na prodejně

  Vlastnosti PE-PO paliva do biokrbů:

  • určené do krbů na bioethanol
  • hoří přirozeným plamenem bez sazí a zápachu
  • při hoření vzniká pouze oxid uhličitý a voda
  • obsahuje líh z obnovitelných zdrojů
  • 1 l

  1 litr paliva vystačí minimálně na 3 až 5 hodin hoření v závislosti na výkonu biokrbu.

  Bezpečnostní upozornění
  GHS02 - hořlavé látky GHS02 - hořlavé látky GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

  Signální slovo: Nebezpečí

  EUH066Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  H225Vysoce hořlavá kapalina a páry.
  H302Zdraví škodlivý při požití.
  H315Dráždí kůži.
  H319Způsobuje vážné podráždění očí.
  H335Může způsobit podráždění dýchacích cest.
  H336Může způsobit ospalost nebo závratě.
  P101Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  P102Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P210Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  P261Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  P303+P361+P353PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
  P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování.
  P370+P378V případě požáru: K hašení použijte dle bezpečnostního listu hasící přístroj/písek/oxid uhličitý.
  P403+P233Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
  P501Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.