Výsledek hledání pro výraz
Všechny kategorie
  Menu Zavřít
  ;

  PLAMO pevný podpalovač 300g

  Výrobce: Severochema
  Popis : pevný zapalovač přípravek k zapalování v zahradních krbech, kamnách, otevřeném ohni s prodlouženou dobou hoření, s radikálně sníženou tvorbou dýmu
  29 Kč
  i h
  dodací lhůta : Skladem na prodejně

  Dávkovanie a použitie:

  Kocku PLAMA obložíme drevom alebo uhlím a zapálime.

  Dôležité upozornenia:

  Karta bezpečnostných údajov na www.tatrachema.sk - Pre zákazníkov - Na stiahnutie - KBU
  Horľavá tuhá látka. Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

  Bezpečnostné upozornenie:

  Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla,horúcich povrchov,iskier,otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nevdychujte pary.Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. Noste ochranné rukavice. V prípade požiaru:na hasenie použite práškový, penový alebo snehový hasiaci prístroj.

  Prvá pomoc:

  PO POŽITÍ: Nevyvolávajte zvracanie.Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM tel.č.02/54774166 alebo lekára.
  PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:Umyte veľkým množstvom vody a mydla. P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky:vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
  PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie. Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM tel.č.02/54774166 alebo lekára