Výsledek hledání pro výraz
Všechny kategorie
  Menu Zavřít
  ;

  PE-PO čirý lampový olej 1 l

  Výrobce: Severochema
  Popis :PE-PO lampový olej se hodí pro všechny typy olejových či petrolejových lamp a zahradních pochodní. Hoří i při nízkých teplotách. Je ideální na chaty, chalupy, zahrádky nebo k bazénům. S jeho pomocí si vytvoříte příjemnou atmosféru, kdekoli budete chtít.
  99 Kč
  i h
  dodací lhůta : Skladem na prodejně
  Bezpečnostní upozornění
  GHS08 - látky nebezpečné pro zdravíGHS08 - látky nebezpečné pro zdraví

  Signální slovo: Nebezpečí

  Obsah nebezpečných látek

  Uhlovodíky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2% aromátů (ES: 926-141-6). Uchovávejtelampy naplněné touto kapalinou mimo dosah dětí. Jediný doušek oleje do lamp, nebo dokonce sáníknotu lampy může vést k život ohrožujícímu poškození plic.

  EUH066Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  H304Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
  P101Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  P102Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P301+P310PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍSTŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
  P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování.
  P331NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
  P405Skladujte uzamčené.
  P501Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.