Výsledek hledání pro výraz
Všechny kategorie
  Menu Zavřít
  ;

  Persil kapsle na praní Discs Regular Box 4v1 11 PD

  Výrobce: Procter - Gamble
  Popis : Kapsle na praní na bílé a stálobarevné prádlo Persil Discs Regular Box 4v1 s Deep Clean technologií obsahují unikátní kombinaci aktivních látek, které intenzivně působí i proti těm nejodolnějším skvrnám. Tyto aktivní látky proniknou hluboko do vláken a odstraní i ty nejmenší molekuly špíny, rozzáří barvy prádla a to vše za doprovodu dlouhotrvající svěžesti.
  139 Kč
  i h
  dodací lhůta : Skladem na prodejně
     • na bílé a stálobarevné prádlo
     • 11 praní
     • prací kapsle se 4 komorami
     • proti odolným skvrnám
     • rozzáří prádlo
     • pečuje o látky
     • dlouhotrvající vůně

     Použití Persil Discs Regular Box kapsle na praní:

     • pro množství prádla >4,5 kg nebo velice zašpiněné prádlo použijte 2 kapsle
     • vhodné pro všechny úrovně tvrdosti vody.
     • po vyjmutí kapsle balení uzavřete
     • nepropichujte, neroztrhávejte nebo nerozřezávejte
     • používejte se suchýma rukama
     • nepoužívejte na vlněné a hedvábné tkaniny

     Složení Persil Discs Regular Box kapsle na praní:

     15-30 % neiontové povrchově aktivní látky, aniontové povrchově aktivní látky, 5-15 % mýdlo, <5 % fosfonáty, Optické zjasňovače, Enzymy, Parfém (geraniol, linalool)

     Bezpečnostní upozornění
     GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

     Signální slovo: Varování

     H315Dráždí kůži.
     H319Způsobuje vážné podráždění očí.
     H412Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
     P101Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
     P102Uchovávejte mimo dosah dětí.
     P301+P330+P331PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
     P302+P352PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
     P305+P351PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou.
     P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování.
     P310Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
     P337+P313Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
     P501Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.