Výsledek hledání pro výraz
Všechny kategorie
  Menu Zavřít
  ;

  Perwoll prací gel Renew White 54 PD 2,970 l

  Výrobce: Henkel
  Popis : Perwoll Renew White! Objevte Perwoll Renew White - ideální péče pro vaše bílé oblečení! Tento prací prostředek poskytuje vašemu oblečení šetrné praní a zářivost bílých barev. Jemný prací gel je účinný jak ve studené, tak teplé vodě a je vhodný i pro ruční mytí. Perwoll Renew je vhodný pro praní mnoho typů látek a to i jemných tkanin.
  199 Kč
  i h
  dodací lhůta : Skladem na prodejně
  • Použití pracího gelu Perwoll Renew White

   Při výběru pracího programu dbejte doporučení uvedeného na visačce vašeho oblečení. Pokud perete jemné prádlo v automatické pračce, neplňte ji nikdy více než z jedné poloviny. Před použitím protřepejte.

   Složení pracího gelu Perwoll:

   5-15 % aniontové povrchově aktivní látky, <5 % neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo, Enzymy, Parfémy (alpha-isomethyl ionone), Optické zjasňovače, Konzervační činidla: benzisothiazolinone, methylisothiazolinone.

   Bezpečnostní upozornění
   GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky
   H302Zdraví škodlivý při požití.
   H315Dráždí kůži.
   H318Způsobuje vážné poškození očí.
   H319Způsobuje vážné podráždění očí.
   H361dPodezření na poškození plodu v těle matky vdechováním.
   H412Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
   P101Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
   P102Uchovávejte mimo dosah dětí.
   P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
   P302+P352PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
   P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování.
   P337+P313Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
   P501Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.