Výsledek hledání pro výraz
Všechny kategorie
  Menu Zavřít
  ;

  PRONTO Multi Surface Original proti prachu multifunkční 400 ml

  Popis : Pronto Multi Surface dokonale odstraňuje prach, šmouhy a otisky. Obsahuje antistatické složky, které zabraňují opětovnému usazování prachu. Jemně čistí a odstraňuje prach z kovu, dřeva, skla a elektroniky (kromě plazmových/LCD obrazovek). Není vhodný pro použití na dřevo bez povrchové úpravy. Pronto poskytuje vašemu nábytku dokonalou péči a ochranu.
  99 Kč
  i h
  dodací lhůta : Skladem na prodejně

  Složení Pronto proti prachu:

  <5% neiontové povrchově aktivní látky 5 – 15% alifatické uhlovodíky Parfémy Butylphenyl methylpropional 4-(4-hydroxy-4-methylpentyl) cyclohex-3-enecarbaldehyde Hexyl cinnamal 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol

  Bezpečnostní upozornění
  GHS02 - hořlavé látky GHS02 - hořlavé látky

  Signální slovo: Varování

  H229Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
  H336Může způsobit ospalost nebo závratě.
  H370Způsobuje poškození orgánů.
  H400Vysoce toxický pro vodní organismy.
  H411Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  H412Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  P102Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P210Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  P251Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
  P260Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
  P264Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
  P410Chraňte před slunečním zářením.