Výsledek hledání pro výraz
Všechny kategorie
  Menu Zavřít
  ;

  Power Q prášek na záclony 600 g

  Popis : Q power prášek na záclony 5 pracích dávek. Pomocí tohoto produktu budete mít záclony zaručeně bílé se svěží vůní
  49 Kč
  i h
  dodací lhůta : Skladem na prodejně
  Bezpečnostní upozornění
  GHS05 - korozivní a žíravé látky GHS05 - korozivní a žíravé látky

  Signální slovo: Nebezpečí

  Obsah nebezpečných látek

  Ethylendiamintetraoctan tetrasodný; Difosforečnan tetrasodný, Benzensulfonová kyselina, 4-C10- 13-sek. Alkylderiváty, Amidy, C8-18 a C18 nenasycené, reakční směs s diethanolaminem.

  EUH031Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
  H315Dráždí kůži.
  H318Způsobuje vážné poškození očí.
  P101Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  P102Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P260Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
  P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  P301+P310PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
  P302+P352PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
  P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  P337+P313Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  P501Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.