Výsledek hledání pro výraz
Všechny kategorie
  Menu Zavřít
  ;

  Protect PG granule na hubení hlodavců 150 g

  Výrobce: TATRACHEMA
  Popis :Rodenticidní přípravek k hubení myši domácí a potkana obecného určený pro používání širokou veřejnosti. Granule jsou atraktivní pro škodlivé hlodavce a obsahují hořkou látku, která snižuje riziko konzumace dětmi a domácími zvířaty. Účinná látka: Bromadiolon 27mg/kg Přípravek obsahuje hořké ochucovadlo, které snižuje riziko konzumace dětmi a domácími zvířaty.
  39 Kč
  i h
  • Použití Protect PG granule na hubení hlodavců:

   Široká veřejnost by před použitím přípravku měla zvážit, zda by nebylo pro dosažení požadovaného účinku dostatečně použití mechanických pastí nebo jiných nechemických metod. V nezbytném případě by měl přípravek být aplikován v  derazitečních staničkách odolných proti násilnému otevření, které jsou umístěny mimo dosah dětí, ptáků, domácích a hospodářských zvířat a jiných necílových organismů, v blízkosti míst očekávaného výskytu hlodavců. Pokud je to možné, měly by být staničky zajištěny připevněním k zemi nebo pevných bodům proti odtažení. Před aplikací přípravku by měly být z  ošetřených prostor odstraněny všechny potraviny a krmiva. Staničky by měly být označeny výstražnými informacemi Nepřemisťujte a neotvírejte.

   Obsahuje přípravek na hubení hlodavců Bromadiolon. V případě nehody volejte Toxikologické informační středisko. Při manipulaci s přípravkem používejte ochranné rukavice, nejezte, nepijte, nekuřte. Po ukončení činnosti si umyjte ruce a případně znečištěnou kůži mýdlem a vodou. Deratizační staničky je  nutné kontrolovat nejdříve za 5-7 dnů od zahájené deratizace a následně nejméně jednou týdně s  cílem ověřit, zda je nástraha akceptována, deratizační staničky jsou neporušené a za účelem sběru uhynulých hlodavců. V případě potřeby nástrahu doplnit. Znečištěnou nebo znehodnocenou návnadu odstranit. Pokud během 35 dnů od  zahájení deratizace nedojde k potlačení výskytu hlodavců, vyžádejte si radu od  dodavatele přípravku nebo se obraťte na deratizační službu. Přípravek a  hlodavci intoxikování přípravkem mohou být nebezpeční pro děti, necílová zvířata a ptáky.

   Upozornění:

   Pokyny pro odstraňování přípravku a znečištěného obalu: na konci deratizace odstraňte nespotřebovanou a dále nepouživatelnou nástrahu a  znečištěný obal jako nebezpečnou látku. Nejvhodnější metodou je jejich spálení ve spalovně nebezpečného odpadu. Uhynulé hlodavce je možné odstranit spálením nebo zahrabáním na místě, kde nedojde k znečištění podzemní vody. Jednotlivá zvířata uhynulá při neprofesionálním zásahu je možné uložit do sytému sběru komunálního odpadu.

   Bezpečnostní upozornění
   GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví

   Signální slovo: Varování

   H373Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
   P102Uchovávejte mimo dosah dětí.
   P202Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny pokyny pro bezpečné zacházení a neporozuměli jim.
   P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
   P308+P313PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
   P405Skladujte uzamčené.
   P501Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
  Zákazníci zde také zakoupili...

  Ratimor Plus nástraha na hlodavce sáček 150 g

  Popis :Bros Zrno na myši, krysy a potkane je přípravek v podobě zrna, který účinně hubí myši, krysy a jiné hlodavce. Vysokou účinnost přípravku zaručuje opožděné působení (4-5 dní po podání), které způsobuje, že hlodavci nespojují podání přípravku s úmrtností jiných jedinců.
  39 Kč