Výsledek hledání pro výraz
Všechny kategorie
  Menu Zavřít
  ;

  HB-Lak epoxidový jednosložkový lak na dřevo a kov lesklý 700 ml

  Popis : Epoxidový lak jednosložkový je určen na dřevo a kov pro venkovní a vnitřní. Epoxidový lak jednosložkový je roztok modifikované epoxidové pryskyřice v xylenu, sikativovaný ChS-P urychlovačem.
  299 Kč
  i h
  dodací lhůta : Skladem na prodejně

  Použití:
  Epoxidový lak se používá pro venkovní i vnitřní průhledné nátěry dřeva (nábytek, obložení), korku, dřevovláknitých desek, překližek a dalších savých materiálů. Dále se používá k lakování ocelových výrobků, drátů a trub apod. Lak se vyznačuje tvrdostí a vysokým leskem; má velmi dobrý ohyb a rychle zasychá. Odolává zředěným chemikáliím, omývání vodou i se saponáty.

  Bezpečnostní upozornění
  GHS02 - hořlavé látky GHS02 - hořlavé látky GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví

  Signální slovo: Varování

  Obsah nebezpečných látek

  xylen- směs

  H226Hořlavá kapalina a páry.
  H304Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
  H312Zdraví škodlivý při styku s kůží.
  H315Dráždí kůži.
  H319Způsobuje vážné podráždění očí.
  H332Zdraví škodlivý při vdechování.
  H335Může způsobit podráždění dýchacích cest.
  H373Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
  P210Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  P261Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  P303+P361+P353PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
  P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.