Výsledek hledání pro výraz
Všechny kategorie
  Menu Zavřít
  ;

  Tep comfort MR 500 ml

  Výrobce: TATRACHEMA
  Popis : TEP COMFORT je tekutý čistiaci prostriedok na báze tenzidov, polymérnej disperzie a antistatickej prísady. Slúži na čistenie všetkých druhov kobercov, poťahových látok čalúneného nábytku, rohoží, kobercov v automobiloch. Aktívna pena prípravku rozpúšťa a unáša nečistotu, ktorá sa po uschnutí povysáva. Polymérna disperzia pridaná do prípravku zabezpečí väčšiu odolnosť kobercov voči zašpineniu.
  79 Kč
  i h
  dodací lhůta : Skladem na prodejně

  Dávkovanie a použitie:

  Pred čistením s prípravkom TEP COMFORT dôkladne odstráňte prach pomocou vysávača. Prípravok nastriekajte, pomocou špongie rozotrite a zaschnuté zbytky vysajte vysávačom.

  Dôležité upozornenia:

  Karta bezpečnostných údajov na www.tatrachema.sk - Pre zákazníkov - Na stiahnutie - KBU
  Spôsobuje vážne poškodenie očí. Obsahuje 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón /3:1/. Môže vyvolať alergickú reakciu.

  Bezpečnostné upozornenie:

  Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevdychujte aerosóly. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare.

  Bezpečnostní upozornění:
  Uchovávajte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně ruce vodou a mýdlem. Zabraňte uvolnění přípravku do  životního prostředí. Noste ochranné rukavice a brýle.

  Složení:
  5 - 15 % anionové tenzidy, < 5 % akrylátový kopolymer, deltamethrin, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYL ISOTHIAZOLINONE, parfum:LIMONENE, LINALOOL.

  Datum spotřeby:

  Datum výroby je uvedeno na obalu a spotřeba zboží je 24 měsíců.

  Bezpečnostní upozornění
  GHS05 - korozivní a žíravé látky GHS05 - korozivní a žíravé látky GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

  Signální slovo: Nebezpečí

  Obsah nebezpečných látek

  Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci

  EUH208Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
  H315Dráždí kůži.
  H318Způsobuje vážné poškození očí.
  H410Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  P264Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
  P273Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  P301+P330+P331PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
  P304+P340PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
  P305+P351+P338+P310PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
  P312Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
  P501Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
  Zákazníci zde také zakoupili...

  Alpa gel po bodnutí hmyzem 20 ml

  Popis : Alpa Gel po bodnutí hmyzem je přípravek k lokálnímu ošetření pokožky příjemně chladí. Má mírně znecitlivující účinky. Snižuje pocit pálení a svědění po bodnutí. Lze jej použít také k uklidnění pokožky například po spálení kopřivami.
  36 Kč