Výsledek hledání pro výraz
Všechny kategorie
  Menu Zavřít
  ;

  Q Power písek 400g citron

  Výrobce: Zenit
  Popis : písek na nádobí
  29 Kč
  i h
  dodací lhůta : Skladem na prodejně

  Upozornění:
  Nepoužívat na plastové a lakované povrchy! Uchovávat v dobře uzavřených obalech. V případě vyschnutí pasty lze doplnit vodou.

  Složení:
  méně než 5 % aniontové tenzidy, abrazivní složky, kyselina fosforečná, izopropylalkohol a parfém: Limonene.

  Datum spotřeby:

  Datum výroby je uvedeno na obalu a spotřeba zboží je 24 měsíců.

  Obsah nebezpečných látek

  abrazivní složky, méně než 5 % aniontové tenzidy, kyselina fosforečná, isopropylalkohol, vonné látky:LIMONENE, CITRONELLOL. EUH208 Obsahuje d-limonen. Může vyvolat alergickou reakci.

  EUH208Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
  H319Způsobuje vážné podráždění očí.
  P102Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P264Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
  P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  P301+P312PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
  P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  P337+P313Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  P501Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.