Výsledek hledání pro výraz
Všechny kategorie
  Menu Zavřít
  ;

  Velvana Arva bezoplachová 500 ml

  Výrobce: Důbrava
  Popis : ARVA Bezoplachová je velmi účinný přípravek pro studené bezoplachové odmašťování a čištění kovových materiálů a lakovaných povrchů v autoopravárenství, servisech, údržbě vozového parku, v kovovýrobě a strojírenském průmyslu. ARVA bezoplachová odstraňuje nečistoty a ošetřený povrch chrání před korozí.
  129 Kč
  i h
  dodací lhůta : Skladem na prodejně
  Bezpečnostní upozornění
  GHS05 - korozivní a žíravé látky GHS05 - korozivní a žíravé látky GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
  Obsah nebezpečných látek

  uhlovodíky, C15-C20, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromatické < 0,03% uhlovodíky, C10, aromatické, >1 % naftalenu

  H304Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
  H318Způsobuje vážné poškození očí.
  H351Podezření na vyvolání rakoviny.
  H412Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  P102Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P260Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
  P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  P301+P310PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
  P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  P331NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
  P403+P233Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
  P501Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.