Výsledek hledání pro výraz
Všechny kategorie
  Menu Zavřít
  ;

  Velvana Autocleaner Autobalsam 500 ml

  Výrobce: Důbrava
  Popis : Lešticí a konzervační přípravek s tvrdým voskem ošetřuje a dlouhodobě chrání karosérie motorových vozidel.
  139 Kč
  i h
  dodací lhůta : Skladem na prodejně

  Lešticí a konzervační přípravek s tvrdým voskem ošetřuje a dlouhodobě chrání karosérie motorových vozidel. AUTOBALSAM® vytvoří nemastný, nesmáčivý, vysoce lesklý film, který zabraňuje ulpívání prachu a nečistot. Obsahuje ochranný UV filtr, který chrání lak karoserie před slunečním zářením a jeho stárnutím. AUTOBALSAM je na bázi tvrdého vosku s účinnými nano-částicemi, které zaručují velmi snadné a jednoduché nanášení a rozleštění. AUTOBALSAM čistí asfaltové skvrny a odstraňuje nečistoty od pohonných hmot v okolí tankovací nádrže. Autobalsam bílá je disperze vosků, emulgátorů a vodoodpudivých látek v  organickém rozpouštědle. UV FILTR chrání ošetřovaný povrch před účinky slunečního záření a pomáhá zpomalovat stárnutí materiálu po celý rok. Obsah Autocleaner Autobalsam vystačí až na 3 komplexní ošetření.

  Použití:
  Na dobře omytý a osušený lak se nanese postupně stejnoměrná, tenká vrstva Autobalsamu. Vznikající bělavý film se ihned leští flanelem do vysokého lesku. Přípravek pracuje na bázi NANOTECHNOLOGIE - nano-částice zajišťují dlouhodobé působení aktivních látek přípravku a umožňují jeho snadnou aplikaci. Přípravek se snadněji nanáší na ošetřovaný povrch a ve  větším množství vyplňuje povrchovou texturu aktivní látkou. Přípravek je určen k  přímému použití. Obsah přípravku je nutné před použitím protřepat! Pro zajištění dokonalé čistoty a konzervace vašeho vozu doporučujeme před použitím Autobalsamu omýt karoserii Autošamponem.

  Bezpečnostní upozornění
  GHS02 - hořlavé látky GHS02 - hořlavé látky GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

  Signální slovo: Nebezpečí

  Obsah nebezpečných látek

  uhlovodíky, C9-C12, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromatické (2-25%)

  EUH066Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  H226Hořlavá kapalina a páry.
  H304Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
  H317Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  H336Může způsobit ospalost nebo závratě.
  H372Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
  H411Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  P102Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P210Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  P260Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
  P271Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
  P273Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  P301+P310PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍSTŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
  P302+P352PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
  P331NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
  P501Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
  Zákazníci zde také zakoupili...

  Atrix krém na ruce 150 ml

  Popis : Atrix Intenzivní krém na ruce, který poskytuje vaší pokožce dlouhotrvající ochranu před nepříznivými vlivy prostředí.
  79 Kč

  Indulona heřmánková krém na ruce 85 ml

  Indulona s výtažkem z heřmánku se zklidňujícím účinkem.
  39 Kč