Výsledek hledání pro výraz
Všechny kategorie
  Menu Zavřít
  ;

  Fridex Stabil chladicí kapalina 1 l

  Výrobce: Důbrava
  Popis :Koncentrovaná mrazuvzdorná chladicí kapalina klasického složení určená zejména pro všechny typy starších vozidel, zemědělské a stavební stroje. Ve velké míře se používá pro systémy chlazení ale i vytápění a klimatizace různých budov, objektů i chat. Je úspěšně odzkoušen jako celoroční nemrznoucí náplň ústředních topení - radiátorů.
  139 Kč
  i h
  dodací lhůta : Skladem na prodejně

  Chrání systém před korozi a zabraňuje přehřátí v letních měsících. V  automobilech má výměnnou lhůtu 2 až 3 roky, v topných a chladicích systémech budov pak min. 3-5 let.

  Je určený pro vozy Škoda 136, 135, 130, 120, 110, 105, 100, Rapid a Garde, Daewoo Avia, Desta, Liaz, Ross a Zetor. FRIDEX® STABIL se používá ředěný destilovanou vodou nebo kvalitní pitnou vodou na požadovaný bod tuhnutí. FRIDEX® STABIL : voda = bod tuhnutí ve °C = bod varu: 1 : 2 = -18°C = 105°C 1 : 1,5 = -27°C = 108°C 1 : 1 = -37°C = 110°C Poznámka: Tolerance teplot +/- 2°C

  Fridex Stabil se používá v příslušném naředění destilovanou vodou k přípravě trvalé náplně uzavřených chladicích systémů automobilových spalovacích motorů, zejména s převahou litiny nebo mosazi. Dále se používá jako teplosměnná kapalina  topných, chladicích a klimatizačních systémů budov tam, kde jsou požadovány nemrznoucí vlastnosti s dlouhodobou výměnnou lhůtou. Chrání systémy před poškozením mrazem a dlouhodobě před korozními účinky. Výměnná lhůta v motorech minimálně 2 roky, v topných systémech 3-5 let.

  Bezpečnostní upozornění
  GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví

  Signální slovo: Varování

  Obsah nebezpečných látek

  ethylenglykol.

  H302Zdraví škodlivý při požití.
  H373Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
  P102Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P264Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
  P270Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
  P301+P310PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍSTŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
  P314Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  P501Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.