Výsledek hledání pro výraz
Všechny kategorie
  Menu Zavřít
  ;

  Coyote Cockpit sprej vanilka na čištění interiéru 400 ml

  Výrobce: Důbrava
  Popis : Ošetřující sprej vnitřních částí vozu, s klasickou příjemnou vůní vanilky. Čistí, leští a ošetřuje všechny části z plastických hmot, kůže, dřeva a koženky v interiéru vozidla. Působí antistaticky, chrání hmotu před lámavostí.
  99 Kč
  i h
  dodací lhůta : Skladem na prodejně
  Bezpečnostní upozornění
  GHS02 - hořlavé látky GHS02 - hořlavé látky GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

  Signální slovo: Nebezpečí

  Obsah nebezpečných látek

  uhlovodíky C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <5% n-hexanu; isopropanol.

  H222Extrémně hořlavý aerosol.
  H229Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
  H315Dráždí kůži.
  H336Může způsobit ospalost nebo závratě.
  H412Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  P102Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P210Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  P211Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
  P251Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
  P261Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  P264Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
  P273Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  P410+P412Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.